ANSVARIGHET

ANSVARIGHET

I vår verksamhet vill vi lyfta fram vikten av en ansvarsfull och hållbar utveckling. Vi har åtagit oss att öka ansvaret och miljömedvetenheten hos vår personal och våra kunder.

RUNO Hotel Borgå vill erbjuda sina gäster en upplevelse där hållbar utveckling omfattar hela verksamheten och är en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi är engagerade i att förebygga och minska miljöpåverkan från vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att främja hållbar utveckling genom att ständigt utveckla vår verksamhet och sätta upp nya mål varje år. Vårt företags arbetsmiljö är säker och risk- och krishantering beaktas i vår verksamhet. Vi utbildar vår personal kontinuerligt, och vi informerar såväl personalen som våra gäster om vårt hållbara utvecklingsarbete när det gäller att öka miljömedvetenheten och miljöengagemanget. Vi är engagerade i alla människors lika behandling och rättigheter och bekämpar korruption samt kommersiellt, sexuellt eller annat utnyttjande av barn, tonåringar, kvinnor, minoriteter eller andra utsatta grupper, såväl som alla former av trakasserier. Vidare arbetar vi för social hållbarhet inom vårt område för såväl vår personals som våra gästers bästa.

Den största direkta miljöpåverkan kommer från förbrukning av resurser som energi och vatten. Vi försöker därför aktivt minska vår energi- och vattenförbrukning, minimera uppkomsten av avfall och förbättra dess sortering. Som nyrenoverat hotell använder vi energieffektiva och intelligenta fastighetstekniska lösningar och i vår hotellverksamhet använder vi miljövänliga produkter och resurssnål teknik. Vi mäter och övervakar vår miljöeffektivitet regelbundet, genom att mäta vatten-, el- och energiförbrukning, samt mängden avfall som genereras i vår verksamhet.

Våra inköp har också en stor indirekt miljöpåverkan, till exempel när det gäller livsmedel och kemikalier. Därför åtar vi oss att använda ekologiska, miljömärkta och säsongsbetonade produkter och livsmedel i så stor utsträckning som möjligt, och att inte använda kött, fisk eller skaldjursprodukter som kommer från hotade eller skyddade bestånd eller arter. Vi minimerar matsvinnet, använder engångstallrikar och -muggar bara i undantagsfall, och våra rengörings- och tvättmedel samt mjukpapper är miljömärkta.

Iakttagandet av lagar, förordningar och andra krav utgör vår miniminivå, och vi har även åtagit oss att överträffa gällande lagar och förordningar när det gäller hållbar utveckling.

RUNO Hotel Borgå vill ligga i framkant när det gäller att skapa en hållbar turistnäring och inspirera andra aktörer, kunder och personal att delta i det hållbara utvecklingsarbetet.